Vragen over mijn huurdossier

JOUW KLANTVERANTWOORDELIJKE STAAT VOOR JE KLAAR

Iedere huurder heeft een unieke klantverantwoordelijke die jouw huurdossier opvolgt. Je kan er terecht voor al jouw vragen over je huurcontract, huurprijs, betalingen, gezinswijzigingen... 

Klik hier om te zien wie je dossierbeheerder is, bij vragen staan ze steeds voor je klaar!

Opgepast: voor technische vragen omtrent de woning contacteer je de onderhoudsfirma ENGIE Cofely op 0800 99 700 of ons technisch call centrum op 050 44 61 14.

Wat houd je huurovereenkomst exact in? Lees hieronder de toelichtingen.

Toelichting huurovereenkomst bepaalde duur (9 jaar)       Toelichting huurovereenkomst onbepaalde duur

Als bewoner van een sociale woning kunnen er zich wijzigingen voordoen die invloed hebben op je huurovereenkomst. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke wijzigingen. 

Wijzigingen in gezinssituatie  |  Wijzigingen in financiële situatie  |  Einde verhuring | Nuttige folders

 

WIJZIGINGEN IN GEZINSSITUATIE

 • iemand komt bijwonen: vooraleer iemand komt bijwonen bezorg je ons een "aanvraag bijwoning"  (= een verklaring dat de bijwoner geen eigendom bezit) samen met een bewijs van inkomen. Voor bijwoning vanaf 01/01/2018 bezorg je ons de berekeningsnota van de belastingen inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016. Er dient eveneens een addendum bij de huurovereenkomst te worden ondertekend.

Download hier het document "aanvraag bijwoning"

Download hier het document "verklaring controle eigendomsvoorwaarde"

 • iemand verlaat de woning: bezorg een bewijs van domiciliewijziging. Wie de woning verlaat moet de huurovereenkomst opzeggen door middel van een gewone brief. Indien een echtgeno(o)t(e) de woning verlaat bezorg ons dan een bewijs van onherstelbaar ontwricht huwelijk (vb. PV, bewijs inleiding echtscheiding...).
 • geboorte kind: bezorg ons een uittreksel uit de geboorteakte
 • huwelijk of wettelijk samenwonen: bezorg een uittreksel uit de huwelijksakte of een bewijs van wettelijke samenwoonst afgeleverd door de gemeente
 • regelmatig verblijf van kinderen zonder dat ze op uw adres gedomicilieerd staan: bezorg een ereverklaring door beide ouders ondertekend. Is het kind ouder dan 18 jaar en nog student, bezorg dan een bewijs van kinderbijslag.

Download hier het document "ereverklaring regelmatig verblijf niet-gedomicilieerde kinderen op uw adres"

 

WIJZIGINGEN IN FINCANCIELE SITUATIE

 • jij of een gezinslid bent 66% invalide of hebt 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid: bezorg een attest van de mutualiteit of de Federale Overheidsdienst (vermelding van 66% RIZIV-ongeschiktheid). Indien je op datum van je pensioen 66% invalide erkend was, bezorg een attest waarop vermeld staat dat je op datum van je pensioenstelling 66% invalide erkend was.
 • je huidig inkomen is 20% lager dan het inkomen van het referentiejaar: voor de huurprijs van 2019 is dit het inkomen over 2015: bezorg ons een bewijs van je eigen inkomen en dat van je medebewoners van de laatste drie maanden (vb. loonfiches, fiche werkloosheidsuitkering, fiche invaliditeitsuitkering, fiche pensioen...)
 • Klik hier om de folder "Huurprijsvermindering" te lezen

 

EINDE VERHURING

Download hier het document "Algemene Instructies opzeg"

 • opzeggen woning: de gewone opzegtermijn bedraagt 3 maanden, deze termijn gaat in de maand volgend op het aangetekend schrijven. Stuur ons een aangetekende opzegbrief. Deze brief moet de startdatum van de opzegtermijn te bevatten, de reden van opzeg en je nieuwe gegevens.

Download hier het document "Type opzegbrief"

 • opzeg woning omdat de laatste huurder naar een residentieel verblijf verhuist: indien de laatste huurder van de woning naar een woon- en/of zorgcentrum gaat, bedraagt de opzegtermijn 1 maand. Deze termijn gaat in de maand volgend op het aangetekend schrijven. Samen met de aangetekende opzegbrief bezorg je ons een verklaring van het residentieel verblijf (attest van opname, huurovereenkomst...).
 • overlijden: indien de laatste huurder overlijdt, stopt de huurovereenkomst op het einde van de maand van overlijden. De erfgenamen dienen de opzeg te betekenen en ons een overlijdensbericht te bezorgen. Indien gewenst kan de woongelegenheid nog voor maximaal 3 maanden verder gehuurd worden door de erfgenamen. Voor de vrijgave van de huurwaarborg dienen we een verklaring van erfrechtopvolging te ontvangen.

Download hier het document "Verklaring van erfrechtopvolging"

 

NUTTIGE FOLDERS

Je wil graag meer info over o.a. verhuizen naar een andere woning van Vivendo? Hieronder vind je nuttige info in folderformaat, klik telkens op de link om de folders te lezen.

 

Contacteer ons via e-mail of bel 050 44 61 10