Vragen over mijn huurdossier

JOUW KLANTVERANTWOORDELIJKE STAAT VOOR JE KLAAR

Iedere huurder heeft een unieke klantverantwoordelijke die jouw huurdossier opvolgt. Je kan er terecht voor alle vragen over je huurcontract, huurprijs, betalingen, gezinswijzigingen... 

Klik hier om te zien wie je klantverantwoordelijke is, bij vragen staan ze steeds voor je klaar!

Opgepast: voor technische vragen omtrent de woning contacteer je de onderhoudsfirma ENGIE Cofely op 0800 99 700 of ons technisch call centrum op 050 170 570.

Wat houd je huurovereenkomst exact in? Lees hieronder de toelichtingen.

Toelichting huurovereenkomst bepaalde duur (9 jaar)       Toelichting huurovereenkomst onbepaalde duur

Als bewoner van een sociale woning kunnen er zich wijzigingen voordoen die invloed hebben op je huurovereenkomst. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke wijzigingen. 

 

MIJN GEZIN EN IK  |  MIJN FINANCIEN  |  EIGENDOM | EINDE VERHURING | NUTTIGE FOLDERS

 

MIJN GEZIN EN IK

Je bent huurder of bijwoner van een sociale woning. Het is belangrijk om te weten wie als huurder en wie als bijwoner aanzien wordt. De huurder is de referentiehuurder, zijn/haar echtgeno(o)t(e), zijn/haar wettelijke partner of zijn/haar feitelijke partner die al 1 jaar erkend is als feitelijke partner. Een bijwoner zijn alle andere personen die deel uitmaken van uw gezin. Dit kunnen zijn: je kinderen, broers, zussen, ouders, pleegkinderen, een feitelijke partner die nog niet minstens één jaar erkend is als feitelijke partner.... 

HET VERSCHIL TUSSEN EEN HUURDER EN EEN BIJWONER

 • een huurder heeft woonrecht en moet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen. Een huurder ondertekent de huurovereenkomst en is verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen zoals de betaling van de huurprijs, het onderhoud van de woning...
 • een bijwoner heeft geen woonrecht en moet niet aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voldoen. De bijwoner kan de woning enkel bewonen zolang een huurder aanwezig is. Verlaat de laatste huurder de woning, dan moet de bijwoner op hetzelfde moment de woning verlaten. Enkel bij overlijden van de laatste huurder kan de bijwoner nog gedurende 6 maanden de woning verder bewonen na ondertekening van een bezettingsovereenkomst, het betalen van een waarborg en een afspraak over de huurprijs voor die periode.

WIJZIGINGEN IN GEZINSSITUATIE

 • iemand komt bijwonen: vooraleer iemand bij je komt wonen dien je ons een "aanvraag bijwoning"  te bezorgen samen met de berekeningsnota van de belastingen van het laatst gekend aanslagbiljet van de persoon die bij je zou komen wonen.

Download hier het document "aanvraag bijwoning"

 • iemand verlaat de woning: bezorg een bewijs van domiciliewijziging. Wie de woning verlaat moet de huurovereenkomst opzeggen door een éénzijdige opzegbrief. Het kan zijn doordat iemand de woning verlaat, je woning te groot wordt voor je gezinssituatie. Wij schrijven je dan in voor een woning volgens je gezinssituatie binnen een straal van  5 km. Krijg je een aanbod van een nieuwe kleinere woning die niet duurder is, dan mag je dit aanbod 1 maal weigeren. Bij een tweede weigering zal je een onderbezettingsvergoeding moeten betalen. Heb je een contract van bepaalde duur (9 jaar) dan zal je na de periode van 9 jaar de woning sowieso moeten verlaten.

Download hier het document "éénzijdige opzegbrief"

 • geboorte kind: bezorg ons een uittreksel uit de geboorteakte
 • huwelijk of wettelijk samenwonen: bezorg een uittreksel uit de huwelijksakte of een bewijs van wettelijke samenwoonst afgeleverd door de gemeente
 • regelmatig verblijf van kinderen zonder dat ze op je adres gedomicilieerd staan: bezorg een ereverklaring door beide ouders ondertekend. Is het kind ouder dan 18 jaar en nog student, bezorg dan een bewijs van kinderbijslag.

Download hier het document "ereverklaring regelmatig verblijf niet-gedomicilieerde kinderen op uw adres"

 

MIJN FINANCIEN

Elk jaar in januari wijzigt je huurprijs. In de laatste weken van december sturen we je een brief met daarin je nieuwe huurprijs en de details van de berekening. Hoe de huurprijs berekend moet worden beslist de Vlaamse Regering.

Wens je meer uitleg over je huurprijs, klik dan hier voor de folder "Mijn huurprijs"

Wie zijn inkomen telt mee voor de berekening van de huurprijs

WIJZIGINGEN IN JE FINANCIELE SITUATIE

Je huurprijs kan tijdens het jaar wijzigen in onderstaande gevallen:

 • iemand verlaat je gezin en zijn/haar inkomen telde mee voor de huurprijs. Deze persoon moet zijn domicilieadres wijzigen en een éénzijdige opzegbrief aan Vivendo bezorgen (meer info: zie onderdeel 'gezinswijziging')
 • er komt iemand bijwonen. Komt er iemand in uw gezin bijwonen dan telt het inkomen van deze persoon mee tenzij die persoon nog minderjarig is óf meerderjarig maar nog kinderbijslaggerechtigd. Vraag altijd eerst na of iemand bij je mag komen wonen (meer info: onderdeel (gezinswijziging')
 • iemand in je gezin gaat met pensioen. Licht ons in van zodra je je eerste maand pensioen hebt ontvangen. De maand daaropvolgend kan je huurprijs aangepast worden als je inkomen uit pensioen lager is dan het inkomen uit het referentiejaar.
 • er overlijdt iemand in je gezin. het is niet evident om rond te komen als plots een inkomen wegvalt. Daardoor kan je huurprijs de maand volgend op het overlijden aangepast worden. Had je een gezinspensioen en zal dit gewijzigd worden maar is het bedrag nog niet gekend, dan wordt je huurprijs tijdelijk op de helft van je gezinspensioen berekend. Wanneer je nieuw pensioen gekend is, passen we dit met terugwerkende kracht aan.
 • je huidig inkomen is met minstens 20% gedaald en dat al minstens 3 maanden: bezorg ons een bewijs van je inkomen en dat van je medebewoners van de laatste 3 maanden (vb. loonfiches, fiche werkloosheidsuitkering, fiche invaliditeitsuitkering...). We gaan na of je huidig inkomen met 20% gedaald is ten opzicht van het inkomen uit het referentiejaar. Is dit het geval dan kan je voor de komende 3 maanden een verminderde huurprijs betalen. Na die 3 maanden controleren we terug of je inkomen nog steeds gedaald is.
 • Klik hier om de folder "Huurprijsvermindering" te lezen

 

DE BETALING VAN DE HUURPRIJS

De huurprijs moet elke maand tegen de 10de van de maand op onze rekening betaald worden. Vermeld zeker je gestructureerde mededeling, zo komt je betaling in je dossier terecht.

Als je éénmalig niet kan betalen contacteer je meteen je klantverantwoordelijke. Je kan bellen, mailen of langskomen tijdens de openingsuren van onze kantoren. Vraag om een uitstel van betaling om tegen het einde van de maand te betalen of een afbetalingsplan als je niet op korte termijn kan betalen. Hou er rekening mee dat je over maximaal 1 jaar kan afbetalen en het minimumbedrag 50 euro per maand is bovenop de lopende huur. Het is ontzettend belangrijk om je afbetalingsplan goed te volgen. Doe je dit niet of betaal je de lopende huur niet, dan kunnen we beslissen om je huurovereenkomst te verbreken en dien je je woning te verlaten.

Neem je geen contact op met ons dan krijg je rond de 25ste van de maand een brief en een sms (als we over je gsmnummer beschikken). Daarin vragen we om je achterstand te betalen en ons te contacteren indien dit niet lukt. Neem je geen contact op en/of betaal je niet, dan blijven we in eerste instantie brieven sturen, nodigen we je uit op kantoor, contacteren we het OCMW van je gemeente, een gerechtsdeurwaarder voor een minnelijke aanmaning... Indien je na dit alles niet betaalt dan zijn we verplicht een gerechtelijke procedure op te starten en vragen we de vrederechter je huurovereenkomst te verbreken, waardoor je de woning moet verlaten.

 

EIGENDOM

Sinds 1 maart 2017 is het niet toegelaten voor een sociale huurder om een gedeeltelijke eigendom te bezitten. Voordien mocht je al geen woning, bouwgrond volledig in volle eigendom of vruchtgebruik bezitten. 

Vanaf 1 januari 2020 verstrengde de Vlaamse Regering deze voorwaarden.

Wie mag geen eigendom hebben: jijzelf, je echtgenoot, de persoon waarmee je wettelijk samenwoont, je feitelijke partner

Wat kan niet

 • woning of bouwgrond in België of het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben
 • woning of bouwgrond in België of het buitenland bezitten dat volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik werd gegeven
 • woning of bouwgrond in België of in het buitenland bezitten dat volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal werd gegeven
 • zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond werd ingebracht

 

Uitzonderingen

 • eigendom bezitten die een vakantiewoning is waar permanente bewoning niet is toegestaan
 • indien jij en/of je partner via schenking of erfenis (dus kosteloos verworven) de woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom vruchtgebruik, erfpacht of opstal kreeg
 • indien jij en/of je partner via schenking of erfenis (dus kosteloos verworven) een aandeel van de woning of bouwgrond kreeg waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven
 • voor de kosteloze verwerving zoals hierboven vermeld heb je 1 jaar de tijd om uit onverdeeldheid te treden wanneer het om een woning of appartement gaat en 5 jaar wanneer het een bouwgrond betreft

 

Overgangsmaatregelen

 • hadden jij en/of je partner op 1 januari 2020 de woning of bouwgrond gedeeltelijk in vruchtgebruik, erfpacht of opstal of een aandeel van de woning of bouwgrond waarop een recht van erfpacht of opstal is gegeven, dan hoef je dit niet te vervreemden (= verkopen, schenken, afstaan...)
 • Indien jij en/of je partner vóór 1 januari 2020 het vruchtgebruik vervreemd hebben zodat je geen volle eigenaar meer was dan hoef je niets te doen. Je moet wel kunnen aantonen dat je deze eigendom reeds in bezit had op 01/01/2020 en/of dat je het vruchtgebruik reeds vervreemd had vóór 01/01/2020.

 

 

 

EINDE VERHURING

Indien je beslist dat je niet meer bij Vivendo wil huren dan moet je je huurovereenkomst stopzetten. Dit houdt in dat je bijwoners de woning ook niet meer kunnen bewonen na de beëindiging van de huurovereenkomst. Je moet er dus voor zorgen dat ook zij de woning verlaten. De standaardopzegtermijn bedraagt 3 maanden. Deze opzegtermijn gaat in de maand volgend op je aangetekende opzegbrief. Deze brief moet de startdatum van de opzegtermijn bevatten, de reden van opzeg en je nieuwe gegevens.

Er  zijn uitzonderingen op de opzegtermijn van 3 maanden

 • de opzegtermijn bedraagt 1 maand als de laatste huurder naar een woonzorgcentrum of serviceflat verbonden aan een woonzorgcentrum verhuist
 • overlijdt de laatste huurder dan neemt de huurovereenkomst automatisch een einde op de laatste dag van de tweede maand na overlijden. Een overlijden brengt heel wat met zich mee, zowel emotioneel als administratief. Als familie licht je best Vivendo in van het overlijden, zodat we samen kunnen kijken en je kunnen begeleiden bij wat er allemaal geregeld moet worden voor de woning en de huurwaarborg. Voor de vrijgave van de huurwaarborg dienen we immers te beschikken over een verklaring van erfopvolging.
 • als je een andere woning huurt van Vivendo dan is er geen opzegtermijn. Is het niet mogelijk om binnen dezelfde maand te verhuizen, dan kan je vragen om je huidige woning voor 1 maand te mogen bezetten. Je zal dan een bezettingsvergoeding gelijk aan de huurprijs betalen voor die maand.
 • Klik hieronder om de volgende documenten te downloaden:

Hoe er rekening mee dat we kandidaat-huurders naar je woning sturen tijdens je opzegperiode. Die mogelijke toekomstige huurders maken hiervoor met jou een afspraak. Help deze mensen zo goed mogelijk en laat ze de woning bezichtigen.

Op het einde van de opzegtermijn wordt er een plaatsbeschrijving opgesteld, dit is hetzelfde als toen je de woning kwam bewonen (hiervoor wordt een administratieve kost aangerekend). We overlopen samen met jou of alles nog in orde is in de woning. Dit is ook het moment waarop je je sleutels terug afgeeft. Is alles in de woning in orde en je hebt je huurprijs correct betaald, dan storten we je waarborg terug. 

 

NUTTIGE FOLDERS

Je wil graag meer info over o.a. verhuizen naar een andere woning van Vivendo? Hieronder vind je nuttige info in folderformaat, klik telkens op de link om de folders te lezen.

 

Contacteer ons via e-mail of bel 050 17 05 00